நோர்வேத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் WTSCA Cup 2018

Påmelding skjer gjennom meg pr SMS (92827406) til Thilagan med navn, alder og kjønn. Klubben betaler så lenge de melder på gjennom Thilagan.
Påmeldingsfristen er til lørdag 13.10. 

Nothboys Cup 2008

Kampoppsett

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் “சங்கமம் 2018” விளையாட்டுபோட்டிகள்

சனி / ஞாயிறு 18–19.08.2018, Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Påmeldinger kan sendes til Piriya via SMS ( mobil 993 93 593) innen 30.07.2018.

Oversikt over lekene

 

 

தமிழர் விளையாட்டு விழா 2018

சனி / ஞாயிறு 23–24.06.2018 09:00 மணி Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

பார்வையாளர்களுக்கான சிறப்புப் போட்டிகள் (மைதானத்தில் பதிவு செய்தல் வேண்டும்):
பாலர் ஓட்டம்  2013 இலும் அதற்கு பின்னும் பிறந்தவரக் ள் (5 வயதும் அதற்குட்பட்டோரும்) 
முட்டி அடித்தல்   ஆண், பெண்
தேசிக்காய் ஓட்டம்   பெண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)
சாக்கு ஓட்டம்   ஆண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)   

கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டிகள்:
மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 
மரதன் ஓட்டம்
விசேட அஞ்சல் ஓட்டம் - 1000மீற்றர் ( 100மீ – 200மீ – 300மீ – 400மீ ) 
குழையெடுத்தல் (பெண் 31 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)
கயிறிழுத்தல் (ஆண் 17 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுகக்ள் )

Noen viktige info

Info om 1000 m stafett

Rekkefølge av olympisk lys løping og tribune plassering

Regel for lengdehopp

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான புள்ளி விபரம் 

மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் அதிசிறந்த வீரர்களைத்தெரிவதறக்கான பொறிமுறை

குழை எடுத்தல் போட்டி நிபந்தனைகளும் விதிமுறைகளும்

Baneoversikt

Oppstart rekkefølge Lørdag 23. Juni

மரதன் ஓட்டம் 2,5 km

மரதன் ஓட்டம் 5 km

Deltaker oversikt

Program oversikt 

17 வயதும் அதற்கு மேலும் (2001உம் அதற்கு முன் பிறந்தோரும்)

16 வயதும் அதற்கு கீழும் (2002உம் அதற்கு பின் பிறந்தோரும்)

LTSK kontaktsperson: Piriya, mobil 993 93 593

Internasjonal Basar 2. juni, Lørenskog kommune - Skårer gård

Sceneprogram

12.00 – Åpning ved ordfører Ragnhild Bergheim

12.15 – Magedans v/Madam Qadam magedansskole

12.30 – Dans v/Den balochiske foreningen i Norge

12.40 – Dans v/Den vietnamesiske flyktningeforeningen

12.55 – Trylleshow v/Tommy tryllekunstner

13.20 – 14.00 – PAUSE

14.00 – Diktlesning v/Marit Svensen

14.05 – Musikk v/Phuong Ca, vietnamesisk strengeinstrumentgruppe

14.15 – Dans v/Lørenskog tamilske sportsklubb

14.25 – Trylleshow v/Tommy tryllekunstner

14.35 – Zumba-dans v/Happy Feet

14.45 – Latvisk folkedans v/Ziemelmeita

15.00 – Dans v/Damini House of Culture

https://www.facebook.com/events/242391082989014/

Subcategories