நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் “சங்கமம் 2018” விளையாட்டுபோட்டிகள்

சனி / ஞாயிறு 18–19.08.2018, Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Påmeldinger kan sendes til Piriya via SMS ( mobil 993 93 593) innen 30.07.2018.

Oversikt over lekene