நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் சிறார்கள் இளையோர்களுக்கான உள்ளரங்க மெய்வல்லுனர் போட்டிகள் 02.02.2020

Tamil sangams innendørsstevne i friidrett går av stabelen søndag 02 02.2020. 

Påmelding til Priya via sms på tlf (99393593). Navn, Alder, Kjønn og Øvelser som de skal delta i. Frist for påmelding er førstkommende fredag (20.12.19). Håper de fleste melder barna sine på dette. Vi har hatt en fantastisk friidretts sesong i år. Håper vi kan starte nyåret med en pangstart. Treninger vil bli annonsert på nyåret.

தமிழர் விளையாட்டு விழா 2019

சனி / ஞாயிறு 22–23.06.2019 09:00 மணி Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டிகள்
மெய்வல்லுநர் போட்டிகள்
மரதன் ஓட்டம்
விசேட அஞ்சல் ஓட்டம் -- 1000மீற்றர் (100மீ – 200மீ – 300மீ – 400மீ)
குழையெடுத்தல் (பெண் 31 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)

கயிறிழுத்தல் (ஆண் 17 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)

பார்வையாளர்களுக்கான சிறப்புப் போட்டிகள் (மைதானத்தில் பதிவு செய்தல் வேண்டும்):
பாலர் ஓட்டம்  2014 இலும் அதற்கு பின்னும் பிறந்தவரக் ள்(5 வயதும் அதற்குட்பட்டோரும்) 
முட்டி அடித்தல்   ஆண், பெண்
தேசிக்காய் ஓட்டம்   பெண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)
சாக்கு ஓட்டம்   ஆண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)   

Info fra MVV:

Noen viktige info

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான சில விதி முறைகள்

Regel for lengdehopp

Info om 1000m stafett

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான புள்ளி விபரம் 

மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் அதிசிறந்த வீரர்களைத்தெரிவதறக்கான பொறிமுறை

குழை எடுத்தல் போட்டி நிபந்தனைகளும் விதிமுறைகளும்

Eventliste: 17 வயதும் அதற்கு மேலும் (2002உம் அதற்கு முன் பிறந்தோரும்)

Eventliste: 16 வயதும் அதற்கு கீழும் (2003உம் அதற்கு பின் பிறந்தோரும்)

LTSK kontaktsperson: Piriya, mobil 993 93 593

நோர்வே தமிழ்ச் சங்கத்தின் “சங்கமம் 2018” விளையாட்டுபோட்டிகள்

சனி / ஞாயிறு 18–19.08.2018, Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

Påmeldinger kan sendes til Piriya via SMS ( mobil 993 93 593) innen 30.07.2018.

Oversikt over lekene

 

 

தமிழர் விளையாட்டு விழா 2018

சனி / ஞாயிறு 23–24.06.2018 09:00 மணி Romerike Friidrettsstadion (v/ Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm)

பார்வையாளர்களுக்கான சிறப்புப் போட்டிகள் (மைதானத்தில் பதிவு செய்தல் வேண்டும்):
பாலர் ஓட்டம்  2013 இலும் அதற்கு பின்னும் பிறந்தவரக் ள் (5 வயதும் அதற்குட்பட்டோரும்) 
முட்டி அடித்தல்   ஆண், பெண்
தேசிக்காய் ஓட்டம்   பெண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)
சாக்கு ஓட்டம்   ஆண் (41 வயதும் அதற்கு மேல்)   

கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டிகள்:
மெய்வல்லுநர் போட்டிகள் 
மரதன் ஓட்டம்
விசேட அஞ்சல் ஓட்டம் - 1000மீற்றர் ( 100மீ – 200மீ – 300மீ – 400மீ ) 
குழையெடுத்தல் (பெண் 31 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுக்கள்)
கயிறிழுத்தல் (ஆண் 17 வயதும் அதற்கு மேல் 7 பேர் கொண்ட குழுகக்ள் )

Noen viktige info

Info om 1000 m stafett

Rekkefølge av olympisk lys løping og tribune plassering

Regel for lengdehopp

விளையாட்டுப் போட்டிக்கான புள்ளி விபரம் 

மெய்வல்லுநர் போட்டிகளில் அதிசிறந்த வீரர்களைத்தெரிவதறக்கான பொறிமுறை

குழை எடுத்தல் போட்டி நிபந்தனைகளும் விதிமுறைகளும்

Baneoversikt

Oppstart rekkefølge Lørdag 23. Juni

மரதன் ஓட்டம் 2,5 km

மரதன் ஓட்டம் 5 km

Deltaker oversikt

Program oversikt 

17 வயதும் அதற்கு மேலும் (2001உம் அதற்கு முன் பிறந்தோரும்)

16 வயதும் அதற்கு கீழும் (2002உம் அதற்கு பின் பிறந்தோரும்)

LTSK kontaktsperson: Piriya, mobil 993 93 593