நோர்வே தமிழ்ச்சங்கத்தின் உள்ளரங்க உதைபந்தாட்டச் சுற்றுப் போட்டிகள்

Sted: Skedsmohallen, Leiraveien 2, 2000 Lillestrøm
Dato: 16. februar 2019
Tid: 8:00

Kampoppsett