நோர்வேத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஆதரவில் WTSCA Cup 2018

Påmelding skjer gjennom meg pr SMS (92827406) til Thilagan med navn, alder og kjønn. Klubben betaler så lenge de melder på gjennom Thilagan.
Påmeldingsfristen er til lørdag 13.10.